Generalforsamling

Referat 2020


REFERAT EKSTRA ORDINÆR GENERALFORSALING

BORDTENNNISKLUBBEN HEP 2020

 

Idrætscenter Midtfyn, mødelokale 3.

Tirsdag 20.10.2020 kl. 16.30.

Deltagere: Susanne Husted Sylvest, Linda Hedemann, Jeanette Pilegaard Hansen, Elin Elkrog,

Michael Andersen, Anne Mette Juel Tiettje, Heino Rasmussen, Morten Ravnbo.

Referent: Morten Ravnbo.

 

Dagsorden ifølge vedtægter:

 1. Valg af dirigent
  1. Morten Ravnbo
  2. Den ekstra ordinære generalforsamling er varslet rettidigt, og efter vedtægterne.
 2. Valg af 2 suppleanter
  1. Til 1. suppleant opstillede Heino Rasmussen, og blev enstemmigt valgt.
  2. Der var ingen opstillet som 2. suppleant

3.      Valg af revisor suppleant.

a.      Der var ingen opstillede til revisor suppleant.

 

Der blev fra Bordtennnisklubben HEP givet en symbolsk gave til afgående formand Susanne Husted Sylvest, Bestyrelsesmedlem Elin Elkrog og Lars Scheby som tak for deres store indsats.

Lars Scheby var ikke til stede, Linda forestår overlevering af gave her. 

 

 

Bestyrelsen konstituerede sig herefter:

 

Jeanette Pilegaard Hansen blev ny formand

Michael Andersen blev ny næstformand

Morten Ravnbo fortsætter som kasserer

Linda Hedemann er bestyrelsesmedlem

Anne Mette Juel Tiettje er bestyrelsesmedlem

Heino Rasmussen som 1. suppleant

Søren Larsen er fortsat revisor.

 

Bestyrelsen besluttede at fortsætte det videre arbejde uden 2. suppleant og revisorsuppleant for klubben det næste år. 

Referat 2020

 

REFERAT ORDINÆR GENERALFORSALING

BORDTENNNISKLUBBEN HEP 2020

Idrætscenter Midtfyn, mødelokale 3.

Onsdag 30.9.2020 kl. 17.00.

Deltagere: Susanne Husted Sylvest, Linda Hedemann, Jeanette Pilegaard Hansen, Elin Elkrog,

Michael Andersen, Anne Mette Juel Tiettje, Tine Ravnbo, Morten Ravnbo.

Referent: Morten Ravnbo.

 

Dagsorden ifølge vedtægter:

 1. Valg af dirigent
  1. Tine Ravnbo blev valgt som dirigent.
 2. Formandens beretning
  1. (formandens beretning indsat uredigeret)
   I okt. 2019 blev der holdt generalforsamling i HEP. Kun bestyrelsen mødte op, og ingen stillede op så bestyrelsen kunne blive fuldtallige. Derfor måtte der indkaldes til ekstraordinær generalforsamling i nov.2019.  Her lykkedes det at få 3 nye folk valgt ind i bestyrelsen og det var helt fantastisk. Vi var nu 2 suppleanter og 5 ordinære medlemmer.  Vi har holdt 5 bestyrelsesmøder i løbet af året. Vi har arbejdet rigtig meget med strategier og visioner for klubben. I dette arbejde har vi fået hjælp af BTDK´s konsulent Jeppe Damsgaard. Vi har arbejdet med synliggørelse af de forskellige arbejdsopgaver i klubben og fordelingen af disse. Kasserer Morten Ravnbo har bl.a. gjort et kæmpe arbejde med at få alle aktiviteter lagt ind under Holdsport.dk for at gøre alt det administrative lettere at gå til. Det har også fyldt en del, hvordan vi involverer forældre og voksne spillere i klubben, så mange laver lidt og ikke som det har været tidligere, få laver meget. Dette arbejde fortsætter vi med, men desværre satte Corona nedlukningen i marts 2020 en midlertidig stopper for det. Vi har en velfungerende 60+ afdeling der spiller hver torsdag formiddag. Djohn Sørensen står for træning. Der er 14-16 medlemmer. Her inden sæsonstart sept. 2020 forsøges der, som noget nyt, at starte senior træning op mandag aften 19-21. Vi har fortsat 3 ungdomshold. To hold om fredagen og et om onsdagen. Mange spillere træner 2 gange ugentlig. Igen i år har vores gode trænere, nemlig Malthe Skov Jørgensen og André Theilgård, stået for træningen sammen med vores hjælpetrænere Magnus Ravnbo og Ole Husted Sylvest. Der har været mange spillere til begge dage. Vi har som klub afholdt 2 af de i alt 7 pointstævner der er på en sæson i FBTU. Mange af vores medlemmer har deltaget ved disse stævner, hvilket har været en stor succes. Pointstævnerne stoppede dog i marts pga. covid 19. Vi kom flot i mål da den samlede stilling blev hele 2 vindere fra HEP. Vinderen af FBTU´s pointstævner 2019/20 blev Mohamad (Adam) Haji og 3.pladsen til Viktor Pilegaard Hansen, begge HEP spillere. Et stort tillykke til dem. Vi har afholdt årets juleturnering hvor der traditionen tro var arrangeret forskellige sjove bordtennis lege og konkurrencer. Her sluttes af med præmier, kaffe/saftevand og æbleskiver for forældre, søskende og spillere. Der deltog to ungdomsspillere til Ribestævnet i jan 2020. Vi var med til de fynske mesterskaber. Det blev afholdt i januar 2020, og vi fik mange medaljer med hjem. Efter mange overvejelser, lykkedes det os at gennemføre Den Fynske Bordtennisskole i uge 32 i samarbejde med FBTU dog med reduceret deltager antal (24 tilmeldte). Det var igen en succes og der var 3 trænere på, hvilket var nødvendigt for at alle covid 19 retningslinjerne kunne følges, med afspritning og afstand. En stor tak til trænerne for jeres store arbejde.   Under nedlukningen pga. covid 19 var vi nervøse for at miste vores ungdoms spillere, da vi ved, at de kan være svære at fastholde. Vi valgte derfor at søge om tilskud fra FBTU, så alle 37 ungdomsspillere kunne få et bat samt bolde til hjemmetræning. Vi i bestyrelsen kørte den 1/5-2020 rundt og delte gaver ud til alle, hvilket gjorde stor lykke. Malthe lagde i den forbindelse træningsvideoer ud på HEPs facebookside. Tusind tak til Malthe for de meget fine videoer, samt til FBTU for den økonomiske håndsrækning i forbindelse med dette. I forbindelse med vores arbejde med forældreinvolvering, afholdt vi et forældremøde hvor ca.15 forældre mødte op. Vi håber på at dette vil skabe et større engagement så vi er flere der kan deles om opgaverne i klubben.  Vi har en god kultur i klubben, vi ønsker at alle føler et ansvar for at sætte net op og rydde op, når træningen er slut. Det er vigtigt at spillerne er gode kammerater overfor hinanden og at de synes det er hyggeligt at komme i klubben, og det vil bestyrelsen fortsat prioritere højt. Det sociale samvær går hånd i hånd med det at spille bordtennis. Vi havde her i september planlagt et opstartsevent hvor alle klubbens medlemmer, forældre, søskende og påhæng skulle mødes. Men pga. meget højt smittetal i Fåborg-Midtfyn kommune måtte dette også aflyses. Vores hjemmeside www.Hep-Ringe.dk.  samt Facebookside opdateres løbende. Den er med til at synliggøre vores aktivitet og arbejde i klubben. Vores webmaster er Søren Larsen og han er en stor hjælp for os med hensyn til dette. Vi gør løbende reklame for vores klub ved at lægge billeder af spillerne og deres flotte resultater op på facebooksiden. Der er kommet ny struktur i hovedorganisationen og den har skiftet navn fra DBTU til BTDK (Bordtennis Danmark). Vi deltager aktivt i dette arbejde, i vækstteam FYN. Jeg stopper efter 5 år som formand i HEP, og vil jeg gerne takke alle i bestyrelsen for et rigtigt godt samarbejde, gennem alle årerne. Det har været lærerigt, spændende, udfordrende og givet mig mange gode oplevelser.
 3. Forelæggelse af regnskab
  1. Regnskabet var forinden generalforsamlingen revideret af HEP´s revisor.
  2. Regnskabet blev gennemgået af kassereren for de fremmødte.
   • i.     Der er i år et lille overskud på 487 kr. efter afskrivninger på inventar.
 4. Godkendelse af beretning og regnskab
  1. Generalforsamlingen godkendte enstemmigt formandens beretning og regnskabet.
 5. Behandling af indkomne forslag.
  1. Der var ingen indkomne forslag.
 6. Valg af bestyrelse og suppleanter til bestyrelse
  1. På valg er Formand Susanne Husted Sylvest, ønsker ikke genvalg.
  2. På valg er bestyrelsesmedlem Elin Elkrog, ønsker ikke genvalg.
   • i.     Jeanette Pilegaard Hansen blev valgt, tillykke.
   • ii.     Anne Mette Juel Tiettje blev valgt, tillykke.
  3. Der skal vælges to suppleanter.
   • i.     Der var ingen der stillede op eller havde tilkendegivet opstilling.
 7. Valg af revisor og revisorsuppleant
  1. Revisor Søren Larsen er på valg, ønsker genvalg.
   • i.     Søren blev enstemmigt valgt, tillykke.
  2. Revisorsuppleant.  
   • i.     Der var ingen der stillede op eller havde tilkendegivet opstilling.
 8. Eventuelt.
  1. Der var intet til eventuelt.


 

 

 

 

Da der mangler 2 suppleanter og 1 revisor suppleant til bestyrelsen, valgte generalforsamlingen at der indkaldes til ekstra ordinær generalforsamling tirsdag 20.10.2020 kl. 16.30 i mødelokale i           Idrætscenter Midtfyn.

Dagsorden og indkaldelse meldes ud på klubbens Facebookside senest 14 dage før afholdelse.

 

 

Beretning 2018


HEPs generalforsamling 3/10-18 kl. 17.00 i Midtfyns fritidscenter i Ringe.

Bestyrelsens beretning 2018

I okt. 2017 blev der holdt generalforsamling i HEP. Kun bestyrelsen mødte op. Vi har haft et rigtig godt år, dog med stor udskiftning af spillere.

Vi har overskud i HEP ́s klubkasse men vi bruger mange penge på drift, så kassen skrumper ind.

Vi har holdt 5 bestyrelsesmøder i løbet af året.

Vi har haft to gode trænere, nemlig Markus Munk og André Theilgård, til at stå for træningen hver fredag fra 16-18 i Midtfyns fritidscenter i Ringe, og onsdag fra 16.30-18.30.

Der har været større og større tilslutning til onsdags træningen. Vi har desværre, i maj 2018, måtte sige farvel til vores gode træner Markus Munk, da han skulle flytte. I stedet har vi fået Malthe Skov Jørgensen, som vi også er meget glade for.

For at udfordre vores gode spillere i klubben har vi inviteret enkelte spillere fra Højby og Nyborg til at træne med en gang imellem.

Vi har som klub afholdt 2 af de i alt 7 pointstævner der er på en sæson i FBTU. Mange af vores medlemmer har deltaget ved disse stævner, hvilket har været en stor succes. Dette vil vi have fokus på igen i år.

Vi har haft to pige spillere udtaget til TOP 12 kval., hvor begge deltog på Bornholm.En gik videre og deltog i TOP12. Det var en spændende oplevelse.

Vi har afholdt en klubtur til Ribestævnet i jan 18. Det var en super god tur, og den var arr. I samarbejde med Højby og Nyborg bordtennis klub. Vi havde 6 spillere med.

Der var rigtig stor deltagelse ved Fynsmesterskaberne i feb. 2018, vi havde 15 spillere med og kom hjem med 13 medaljer.

Vi har afholdt årets juleturnering hvor der traditionen tror arr. forskellige sjove bordtennis lege og konkurrencer, her sluttes af med præmier, kaffe/saftevand og æbleskiver for forældre, søskende og spillere.

Vi har også afholdt klubmesterskab med efterfølgende pizza spisning for forældre og søskende. Her var der stor tilslutning.

Vores ungdomsafdeling var blandt de største på Fyn med ca. 35 spillere.

Ved sæsonstart er vi pt. ca.25 spillere.

Vi har en god kultur i klubben hvor alle føler et ansvar for at sætte net op og rydde op når træningen er slut. Det er vigtigt at spillerne er gode kammerater overfor hinanden og at de synes det er hyggeligt at komme i klubben, og det vil bestyrelsen fortsat sætte meget højt. Det sociale samvær går hånd i hånd med det at spille bordtennis.

Vores hjemmeside www.Hep-Ringe.dk. samt facebookside opdateres løbende. Den er med til at synliggøre vores aktivitet og arbejde i klubben. Vores webmaster er Søren Larsen og han er en stor hjælp for os med hensyn til dette. Vi gør løbende reklame for vores klub ved at lægge billeder af spillerne og deres flotte resultater op på facebooksiden.

Vores formand og kasserer har modtaget prisen ”Årets leder” fra FBTU. Klubben har også medvirket i en artikel i Fyens Stiftstidende om den store indsats klubben gør for integration af spillede med udenlandsk baggrund.

Det har været et godt og spændende år.

Det er en fornøjelse at komme hver fredag og onsdag hvor vi mødes af glade børn der har lyst til at være sammen og spille verdens bedste spil, bordtennis!!

På vegne af bestyrelsen

Susanne Husted Sylvest

Formand i HEP

Referet 2017

REFERAT TIL ORDINÆR GENERALFORSALING

BORDTENNNISKLUBBEN HEP 2017

Generalforsamling afholdes i Midtfyns Fritidscenter onsdag 25.10.2017 kl. 17.30 i mødelokale 2.

Fremmødte til generalforsamling var:

Susanne Husted Sylvest, Thyge Sylvest, Linda Hedeman, Anette H. Larsen, Markus Munk, Morten Ravnbo.

Morten Ravnbo skrev referat.

Dagsorden ifølge vedtægter:

 1. Valg af dirigent

Thyge Sylvest blev valgt til dirigent.

 1. Formandens beretning

I okt. 2016 blev der holdt generalforsamling i HEP. Der var 10 fremmødte, hvilket vi kunnet have ønsket bedre. Vi har haft et rigtig godt år med stor medlemstilgang. Klubbens økonomiske situation har været positiv og stabil. Derfor har vi investeret i borde, udlåns bat m.m.

Vi har igen i år ansøgt om udlodning af midler fra Skat og det blev endnu engang imødekommet og igen ligesom sidste år med et ekstra beløb oveni.

Pga. dette er vi nu i den situation, at der er et pænt overskud i HEP´s klubkasse hvilket er super dejligt. Det betyder bl.a. at vi har besluttet at tilbyde spillerne træning to gange ugentlig med trænere på hver gang.

Vi har holdt 4 bestyrelsesmøder i løbet af året, samt et trænermøde, hvor vores to nye trænere var med for at planlægge sæsonen.

Vi har i dette år afsluttet vores Udviklingsprojektet ”Det Batter”. Det går ud på at få flere medlemmer i klubben og fastholde dem vi har. Der er et stort frafald blandt de 8-12 årige indenfor alle idrætter så derfor er det vigtigt at der arbejdes med at gøre træningen sjov, varieret, lægge vægt på relationerne spillerne imellem samt at sikre at de får de fornødne udfordringer der udvikler deres spil. Konceptet bygger på de tre ordRelationer- Udvikling – Sjov. Vi har fået råd og vejledning fra cheftræner i OB Claus Arnsbæk. Han kom i alt 4 gange til træning og gav feedback til træner og hjælpetrænere. Her var der både fokus på selve træningen men også på hvordan vi organiserede og skabte struktur.

Dette projekt hjalp os til at få mere struktur på træningen. Vi besluttede at dele spillerne i to hold. Et begynder/let øvede og et for øvede. Det fungerede ret godt, der kom mere ro på og vores træner kunne give den enkelte spiller mere opmærksomhed, og større kvalitet i træningen.

Det har været af stor værdi for vores klub at deltage i dette projekt.

Vores træner Christina Hupfeldt gik på barsel i dec. 2016, og forlod samtidig bestyrelsen hvor hun sad som næstformand. Vi siger mange tak for hendes arbejde både som træner og bestyrelsesmedlem i HEP.

Vi har siden jan 2017 haft vores nye træner, André Theilgård, til at stå for træningen hver fredag fra 16-19 i Midtfyns fritidscenter i Ringe. Hvor hold 1 træner fra 16-17.30 og hold 2 fra 17.30- 19. Vi har i år givet mulighed for at træne 2 gange ugentligt. I starten (foråret 2017) var det uden træner, og herved sæsonstart har vi hyret Markus Munk som træner hver onsdag. Her er træningen fra 16.30-18.30.

Der er pt. 6 spillere der har meldt sig til at spille to gange om ugen.

For at udfordre vores gode spillere i klubben har vi inviteret enkelte spillere fra Højby og Nyborg til at træne med en gang imellem.

Vi har som klub afholdt 2 af de i alt 7 pointstævner der er på en sæson i FBTU. Mange af vores medlemmer har deltaget ved disse stævner, hvilket har været en stor succes. Dette vil vi have fokus på igen i år. Vi har haft 2 hold med til holdturnering der ligeledes arr. af FBTU.

Vi har afholdt et socialt arr. en lørdag med pizza spisning.

Vi har også afholdt årets juleturnering hvor der traditionen tror arr. forskellige sjove bordtennis lege og konkurrencer, her sluttes af med præmier, kaffe/saftevand og æbleskiver for forældre, søskende og spillere.

Vores ungdomsafdeling var i sidste sæson den største på Fyn med ca. 35 spillere. Ved sæsonstart er vi pt. ca.20 spillere. For at tiltrække flere spillere har vi været en del af ”Efterårspasset” i uge 42 hvor man kan komme op og spille en times bordtennis.

Vi har en god kultur i klubben hvor alle føler et ansvar for at sætte net op og rydde op når træningen er slut. Det er vigtigt at spillerne er gode kammerater overfor hinanden og at de synes det er hyggeligt at komme i klubben, og det vil bestyrelsen fortsat sætte meget højt. Det sociale samvær går hånd i hånd med det at spille bordtennis.

Vores hjemmeside er www.Hep-Ringe.dk . samt Facebookside er nu oprettet og blevet opdateret. Den er med til at synliggøre vores aktivitet og arbejde i klubben. Vores webmaster er Søren Larsen og han er en stor hjælp for os med hensyn til dette. Vi gør løbende reklame for vores klub ved at lægge billeder af spillerne og deres flotte resultater op på facebooksiden.

Vi har som noget nyt lavet en velkomstfolder som udleveres til alle spillere ved sæsonstart.

Det har været et godt og spændende år.

Det er en fornøjelse at komme hver fredag og onsdag hvor vi mødes af glade børn der har lyst til at være sammen og spille verdens bedste spil, bordtennis!!

Vi håber at I forældre vil komme og bakke op - vi giver altid en kop kaffe.

 1. Forelæggelse af regnskab.

Regnskab blev fremlagt til de fremmødte. Der er igen i år et overskud at præsentere.

 1. Godkendelse af beretning og regnskab

Beretning og regnskab blev enstemmigt godkendt.

 1. Behandling af indkomne forslag

Indkommet forslag fra Morten Ravnbo, vedtægtsændringer for Bordtennisklubben HEP.

Forslag om ændring af § 1, tilhørsforhold for HEP ændres fra tidligere Ringe Kommune til nuværende

Faborg-Midtfyn Kommune.

Forslag om ændring af § 5.

Ændring af bestyrelsesposter, så bestyrelsesmedlemmer nummereres 1-5.

Bestyrelsesmedlemmer med ulige bestyrelsespost nummer er på valg i ulige år

Bestyrelsesmedlemmer med lige bestyrelsespost nummer er på valg i lige år.

Ændringen ønskes, da det med det eksisterende system har vist sig, at når et bestyrelsesmedlem udtræder og bestyrelsen konstituerer sig på ny, påvirker det længden af restperioden medlemmet skal blive på posten, da medlemmer er på valg efter titel.

Ved ændring til et nummer system, er bestyrelsesmedlemmet på valg i fast interval, uanset posten bestyrelsesmedlemmet bestrider.

Ved udtræden af bestyrelsen indtræder suppleant i resten af valgperioden.

Bestyrelses skal umiddelbart efter generalforsamling konstituere sig.

De indkomne forslag blev enstemmigt godkendt og valgt.

Vedtægter ændres og nye vedtægter lægges på hjemmeside og tilsendes Faaborg-Midtfyn Kommune.

 1. Valg af bestyrelse og suppleanter til bestyrelse
  1. På valg er næstformand Linda Hedemann, ønsker genvalg

Linda blev enstemmigt valgt, tillykke.

  1. På valg er Kasserer Morten Ravnbo, ønsker genvalg

Morten blev enstemmigt valgt, tillykke.

  1. Der skal vælges et nyt bestyrelsesmedlem, da Ane-Dorit Mortensen ønsker at træde ud af bestyrelsen.

Thyge Sylvest blev enstemmigt valgt til bestyrelsen, tillykke.

  1. Der skal vælges nye suppleanter

Elin Pustelnik blev kontaktet under generalforsamling om mulighed for opstilling.

Elin accepterede og blev valgt som 1. suppleant.

Der var ikke yderlige opstillede.

 1. Valg af revisor og revisorsuppleant
  1. Revisor Søren Larsen er på valg, og har tilkendegivet ønske om genvalg.

Søren blev enstemmigt valgt, tillykke

  1. Revisorsuppleant Thyge Sylvest er på valg, ønsker genvalg.

Thyge er indtrådt i bestyrelsen og er ikke valgbar.

Lars Jessen Hansen blev kontaktet under generalforsamlingen om mulighed for opstilling.

Lars accepterede og blev enstemmigt valgt, tillykke.

 1. Eventuelt

Markus Munk ønsker større synlighed for klubben og deraf medlemstilgang.

 • Kan vi lave en skoleturnering, eller SFO turnering?
 • Kan vi lave opvisningskamp
 • Kan vi lave en idrætsdag for f.eks. 4. klasser med bordtennis.
  • Vi tager en snak med Birger Markmann om hvordan han har arrangeret turneringer tidligere.
 • Slagstyrke 60 eller ældre / seniorafdeling, kan vi få en sådan startet, gerne en formiddag om ugen. Kan vi finde en træner. Vi laver en lørdag med åben hus/træning for at få en afdeling startet.
 • Vi skal lave en klubtur, evt. til Ribe i forbindelse med stævne i januar 2018.

Beretning 2017


HEP´s generalforsamling 25/10-17 kl. 17.30 i Midtfyns fritidscenter i Ringe.

Bestyrelsens beretning 2017

I okt. 2016 blev der holdt generalforsamling i HEP. Der var 10 fremmødte, hvilket vi kunnet have ønsket bedre. Vi har haft et rigtig godt år med stor medlemstilgang. Klubbens økonomiske situation har været positiv og stabil. Derfor har vi investeret i borde, udlåns bat m.m.

Vi har igen i år ansøgt om udlodning af midler fra Skat og det blev endnu engang imødekommet og igen ligesom sidste år med et ekstra beløb oveni.

Pga. dette er vi nu i den situation, at der er et pænt overskud i HEP´s klubkasse hvilket er super dejligt. Det betyder bla. at vi har besluttet at tilbyde spillerne træning to gange ugentlig med trænere på hver gang.

Vi har holdt 4 bestyrelsesmøder i løbet af året, samt et trænermøde, hvor vores to nye trænere var med for at planlægge sæsonen.

Vi har i dette år afsluttet vores Udviklingsprojektet ”Det Batter”. Det går ud på at få flere medlemmer i klubben og fastholde dem vi har. Der er et stort frafald blandt de 8-12 årige indenfor alle idrætter så derfor er det vigtigt at der arbejdes med at gøre træningen sjov, varieret, lægge vægt på relationerne spillerne imellem samt at sikre at de får de fornødne udfordringer der udvikler deres spil. Konceptet bygger på de tre ordRelationer- Udvikling – Sjov. Vi har fået råd og vejledning fra cheftræner i OB Claus Arnsbæk. Han kom i alt 4 gange til træning og gav feedback til træner og hjælpetrænere. Her var der både fokus på selve træningen men også på hvordan vi organiserede og skabte struktur.

Dette projekt hjalp os til at få mere struktur på træningen. Vi besluttede at dele spillerne i to hold. Et begynder/let øvede og et for øvede. Det fungerede ret godt, der kom mere ro på og vores træner kunne give den enkelte spiller mere opmærksomhed, og større kvalitet i træningen.

Det har været af stor værdi for vores klub at deltage i dette projekt.

Vores træner Christina Hupfeldt gik på barsel i dec. 2016, og forlod samtidig bestyrelsen hvor hun sad som næstformand. Vi siger mange tak for hendes arbejde både som træner og bestyrelsesmedlem i HEP.

Vi har siden jan 2017 haft vores nye træner, André Theilgård, til at stå for træningen hver fredag fra 16-19 i Midtfyns fritidscenter i Ringe. Hvor hold 1 træner fra 16-17.30 og hold 2 fra 17.30- 19. Vi har i år givet mulighed for at træne 2 gange ugentligt. I starten (foråret 2017) var det uden træner, og herved sæsonstart har vi hyret Markus Munck som træner hver onsdag. Her er træningen fra 16.30-18.30.

Der er pt. 6 spillere der har meldt sig til at spille to gange om ugen.

For at udfordre vores gode spillere i klubben har vi inviteret enkelte spillere fra Højby og Nyborg til at træne med en gang imellem.

Vi har som klub afholdt 2 af de i alt 7 piontstævner der er på en sæson i FBTU. Mange af vores medlemmer har deltaget ved disse stævner, hvilket har været en stor succes. Dette vil vi have fokus på igen i år. Vi har haft 2 hold med til holdturnering der ligeledes arr. af FBTU.

Vi har afholdt et socialt arr. en lørdag med pizza spisning.

Vi har også afholdt årets juleturnering hvor der traditionen tror arr. forskellige sjove bordtennis lege og konkurrencer, her sluttes af med præmier, kaffe/saftevand og æbleskiver for forældre, søskende og spillere.

Vores ungdomsafdeling var i sidste sæson den største på Fyn med ca. 35 spillere. Ved sæsonstart er vi pt. ca.20 spillere. For at tiltrække flere spillere har vi været en del af ”Efterårspasset” i uge 42 hvor man kan komme op og spille en times bordtennis.

Vi har en god kultur i klubben hvor alle føler et ansvar for at sætte net op og rydde op når træningen er slut. Det er vigtigt at spillerne er gode kammerater overfor hinanden og at de synes det er hyggeligt at komme i klubben, og det vil bestyrelsen fortsat sætte meget højt. Det sociale samvær går hånd i hånd med det at spille bordtennis.

Vores hjemmeside er www.Hep-Ringe.dk . samt facebookside er nu oprettet og blevet opdateret. Den er med til at synliggøre vores aktivitet og arbejde i klubben. Vores webmaster er Søren Larsen og han er en stor hjælp for os med hensyn til dette. Vi gør løbende reklame for vores klub ved at lægge billeder af spillerne og deres flotte resultater op på facebooksiden.

Vi har som noget nyt lavet en velkomstfolder som udleveres til alle spillere ved sæsonstart.

Det har været et godt og spændende år.

Det er en fornøjelse at komme hver fredag og onsdag hvor vi mødes af glade børn der har lyst til at være sammen og spille verdens bedste spil, bordtennis!!

Vi håber at I forældre vil komme og bakke op - vi giver altid en kop kaffe.

På vegne af bestyrelsen

Susanne Husted Sylvest

Formand i HEP

Referat 2016

Referat fra HEP´s generalforsamling fredag d. 28. oktober 2016 i Midtfyns Fritidscenter

Der var 10 deltagere mødt op til generalforsamling

Ad.1 Valg af dirigent: Tine Ravnbo

Valg af referat: Morten Ravnbo

Ad. 2. Formandens beretning.

Ad. 3 Forelæggelse af regnskab.

Ad.4. Formandens beretning og regnskab er godkendt af generalforsamlingen.

Ad 5. Indkomne forslag.

Til §8, pkt.1 annonceres via hjemmeside og ikke kun dagspresse

Generalforsamlingen godkendte enstemmigt forslaget

Vi hører kommunen om det kan accepteres som ny fremgangsmåde.

Ad 6. På valg til bestyrelse er formanden og 2 bestyrelsesmedlemmer, 2 suppleanter.

Følgende personer stillede op til bestyrelsen

Susanne Sylvest genopstiller Annette H. Larsen genopstiller

Linda Hedemann opstiller til bestyrelsespost

Generalforsamlingen valgte enstemmigt den ny bestyrelse

Suppleanter: 1. suppleant Ane-Dorit Mortensen, 2. suppleant Thyge Sylvest.

Generalforsamlingen valgte enstemmigt de nye suppleanter

Ad. 7 Revisor

Søren Larsen genopstillede som revisor, og blev enstemmigt valgt af generalforsamlingen.

Thyge Sylvest opstiller som revisorsuppleant, og blev enstemmigt valgt.

Ad 8. Eventuelt. Der var intet til punktet.

Underskrift Kasserer/referent Underskrift dirigent

Beretning 2016

Bestyrelsens beretning 2016

HEPs generalforsamling 28/10-16 kl. 17.30 i Midtfyns fritidscenter.

I nov. 2015 blev der holdt generalforsamling i HEP. Det lykkedes ikke at skaffe nok bestyrelsesmedlemmer så der måtte indkaldes til ekstraordinær GF den 2/12-15. Her blev der skaffet de nødvendige medlemmer og arbejdet kunne fortsætte med bordtennisklubben HEP.

Vi har holdt 4 bestyrelsesmøder i løbet af året.

Vi har i det forgangne år haft travlt med at søge fonde og sponsorer om penge og sponsorater da klubben var voldsomt udfordret økonomisk.

Vi har mødt positiv respons fra stort set alle vi kontaktede, både fra fonde og det private erhvervsliv.

Pga. dette positive resultat er vi nu i den situation at der er et pænt overskud i HEPs klubkasse hvilket er super dejligt. Det betyder bla. at vi har besluttet at give et tilskud til spillertøj, samt at vi har kunnet byde ind med at afholde 2 pointstævner i stedet for et.

Vi har også afholdt et socialt arr. her i sept.2016 hvor der var 56 tilmeldte til pizzaspisning og familie bordtennis. Her deltog en del søskende, forældre samt enkelte bedsteforældre. Det var en stor succes og flere arr. af denne art vil vi gerne holde fast i så vi bevarer et tæt samarbejde med spillernes forældre.

Vi har også afholdt årets juleturnering hvor der traditionen tror arr. forskellige sjove bordtennis lege og konkurencer, her sluttes af med præmier, kaffe/saftevand og æble skiver for forældre søskende og spillere.,

Vi har i dette år startet et samarbejde med DBTU. Udviklingsprojektet ”Det Batter” går ud på at få flere medlemmer i klubben og fastholde dem vi har. Der er et stort frafald blandt de 8-12 årige indenfor alle idrætter så derfor er det vigtigt at der arbejdes med at gøre træningen sjov, varieret, lægge vægt på relationerne spillerne imellem samt at sikre at de får de fornødne udfordringer der udvikler deres spil. Konceptet bygger på de tre ord Relationer- Udvikling – Sjov. Vi har fået råd og vejledning fra cheftræner i OB Claus Arnsbæk. Han kommer i alt 4 gange til træning og giver feedback til træner og hjælpetrænere. Her er der både fokus på selve træningen men også på hvordan vi organiserer og skaber struktur. Projektet startede i foråret 2016 og forventes afsluttet ultimo 2016.

I den forbindelse er der søgt om midler fra udviklingspuljen i Kommunen. Der er bevilget penge til indkøb af bat, bolde samt en bordtennisrobot. Det har i skrivende stund været af stor værdi for vores klub at deltage i dette projekt.

Vi havde en lille senior afdeling i foråret 2016 på 4 medlemmer, disse er desværre ikke dukket op i år så pt. har vi kun en ungdomsafdeling. Til gengæld er der her stor søgning og aldersmæssigt strækker den sig fra den yngste på 8 til den ældste på 15 år. Vi har pt. 4 piger. Vi har lige nu ca. 35 ungdomsspillere. Der er i denne sæson starter en del flygtningebørn.

Vi har i den forbindelse etableret et godt samarbejde med frivillignet samt kontaktpersoner for flygtningefamilier hvilket letter kommunikationen og giver os et tættere samarbejde.

Vi træner hver fredag fra 17-19 i Midtfyns fritidscenter i Ringe. Vi får frugt hver gang i pausen som klubben giver. Det har været undersøgt om vi kunne træne 2 gange ugentlig men vi har haft forskellige udfordringer både med hensyn til halleje, at få haltider samt at have råd til at betale den ekstra halleje og trænerløn.

I stedet har haft fokus på at få mange af medlemmerne til at deltage til FBTUs pointstævner, hvilket har været en stor succes. I efterår/vinter 2015 havde vi 2 hold tilmeldt holdturneringen. Det gik også fint, men udfordringen for de spillere der var med var at hjemmekampe blev spillet samme dag som træningen om fredagen og de gik glip af træningen. I foråret 2016 deltog vi for første gang i FBTUs 2 holds turnering. Vi havde meldt 5 hold til og der var mange gode kampe. Vi som klub var godt repræsenteret og vi spillede en del kampe imod hinanden. Det var dengang ikke muligt at leje hallen i fritidscentret da vi ikke havde penge, så alle kampe blev spillet på udebane. Et enkelt hold vandt en pokal med hjem til klubben

Vi har i det forgangne år haft fokus på spillernes engagement, at give dem fornemmelsen af at HEP er deres klub. Vi har givet dem ansvar for at sætte net op og rydde op når træningen var slut, hvilket hører med til det at træne. De er blevet gode til at hjælpe før og efter træningen. Det er vigtigt at spillerne er gode kammerater overfor hinanden og at de synes det er hyggeligt at komme i klubben, og det vil bestyrelsen fortsat sætte meget højt. Det sociale samvær går hånd i hånd med det at spille bordtennis.

Vi har arbejdet på at synliggøre vores klub ved at oprette en hjemmeside samt en facebookside. Vores webmaster er Søren Larsen og han har været og er en stor hjælp for os med hensyn til dette. Vi gør løbende reklame for vores klub ved at bringe små notitser i lokal avisen med billeder af spillerne og deres flotte resultater.

Det har været et spændende og udfordrende år som hel ny bestyrelse. Vi er nu heldigvis inde i en stabil situation uden så mange bekymringer for klubbens fremtid.

Det er en fornøjelse at komme hver fredag hvor vi mødes af glade børn der har lyst til at være sammen og spille verdens bedste spil, bordtennis!!

Vi håber at I forældre fremadrettet vil komme og bakke op - vi giver altid en kop kaffe.

Til sidst vil vi takke Djohn Sørensen, HEP´s tildligere formand, som har været en stor hjælp med hensyn til at finde sponsorere. Vi håber stadig at du vil komme og bakke os op i det kommende år og at vi må bruge af din store viden indenfor bordtennis.

På vegne af bestyrelsen

Susanne Husted Sylvest

Formand i HEP

Referat 2015

Referat fra HEP´s generalforsamling fredag d. 13. november 2015 i Midtfyns Fritidscenter

Ad.1 Valg af dirigent: Susanne Sylvest

Ad. 2 Valg af referat: Vini Larsen

Ad. 3 Valg af ny bestyrelse, 5 medlemmer + 2 suppleanter: Følgende personer stilled op til bestyrelsen Christina Hupfeldt Susanne Sylvest Morten Ravnbo Suppleanter: Per Andreasen Tine Ravnbo Da der ikke er nok personer til at danne en bestyrelse, indkaldes der derfor til ekstra ordinær generalforsamling onsdag d. 2. december 2015 kl. 19.00 i Midtfyns Fritidscenter.

Ad. 4 Valg af revisor + 1 suppleant Dette punkt venter til ekstra ordinær generalforsamling.

Ad. 5 Den tidligere formands beretning Djohn takkede af som formand for HEP. Djohn har været aktiv i HEP i 29 år. Han fortalte om de økonomiske udfordringer der har været i klubben det sidste år, efter klubben mistede en stor sponsoraftale med Elitegaming. Der var ingen kommentarer til beretningen og denne blev godkendt.

Ad. 6 Årsregnskab Tidligere kasserer Jens Sørensen var ikke tilstede, så der kunne ikke stilles uddybende spørgsmål til regnskabet. Der var et samlet underskud på kr. 49.409,- hvilket til dels skyldes mistet sponsor og store indkøb til klubben. Der er ikke udbetalt træner godtgørelse til Christina i denne sæson. Der er et udestående med BordtennisXperten på kr. 17.000,- Samlet set er der i øjeblikket udestående for ca. kr. 25.000,-

Ad. 7 Sponsor Djohn har oprettet HEP´s venner som støtteforening. Djohn vil forsat hjælpe med at finde sponsorer til klubben. Det er ikke længere muligt at få sponsorat fra Elite Gaming.

Ad. 8 Julekræmmermarked Der afholdes Julekræmmermarked d. 5 & 6 december 2015 og der i øjeblikket 19 tilmeldte kræmmere. Vi skal op på 30 kræmmere for at det afholdt. Forventet indtægt til klubben kr. 15.000,-

Ad. 9 Indkomne forslag Der er ingen indkomne forslag.

Ad. 10 Evt. Der blev opfordret til at HEP får lavet en hjemmeside.